iPad jako nástroj kompenzace učebních materiálů v základní škole speciální?

Co je vhodnější pro naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska ICT, chceme-li si vykompenzovat výukový materiál? Co je nej, když chceme žákům výuku udělat lepší? Využít počítač, notebook nebo tablet? Otázka, kterou si klade při vyučování nejeden z nás. Každý z těch pracovních nástrojů, budeme jim tak říkat, má své výhody i nevýhody. Nebudeme je popisovat, internet je plný takových informací. My se pokusíme v krátkosti objasnit, proč jsme si pro své žáky vybrali tablet. Tablet iPad. Ale taky ukážeme, jak to vidí další pedagogové v základních školách speciálních.

Výsledek dílčího šetření v rámci disertační práce

Po skoro tří leté praxi s iPady ve třídě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci našeho projektu www.ipadvevyuce.cz a aktuálního studijního doktorského programu na Ostravské univerzitě, pedagogické fakulty, katedry Informačních a komunikačních technologií, jsem provedl v rámci své disertační práce dílčí výzkum na téma Kompenzace chybějících učebních materiálů v základní škole speciální. Mají školy iPady? A co ty školy, které byly ve Výzvě 51?

Pedagogové z praxe mi jistě dají za pravdu, že portfolio adekvátních, tištěných materiálů, je pro základní školu speciální značně mimo rámec v paralele Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Většinou jsme odkázaní ve vyučování pracovat s pracovními sešity do počtů (které se ještě nazývají … pro střední stupeň, … pro pracovní stupeň apod), dvěma díly Slabikáře pro čtení, Čtení obrázků; pracovními listy do psaní (různé průpravné a uvolňovací cvičení), hůlkovou písankou (která je velmi dobrá) a stále ještě dostupnými pracovními sešity Chodíme do školy 1, 2, 3, které jsou staršího data vydání. Je patrno, že svým způsobem máme pokryto trivium, zda korektně, odpoví si každý z nás sám. Ale může to být výchozí bod pro naši výuku v základní škole speciální. Máme odkud startovat. Své speciálně pedagogické každodenní působení můžeme doplňovat mnohými dalšími aktivitami a typy práce a příprav jak vlastních, tak používání již příprav vytvořených na různých vzdělávacích portálech apod.

Co ale další vzdělávací oblasti, na ty asi nikdo nepomyslel. Žáci v základní škole speciální jsou individuality sami o sobě, každý z nich je jedinečný. Proto je možná velmi obtížné pro další vzdělávací oblasti dle platného Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (1), najít takový obsahový průsečík, který by mohl pokrýt např. jeden pracovní sešit pro danou vzdělávací oblast:

Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů:

 • Místo, kde žijeme,
 • Lidé kolem nás,
 • Lidé a čas,
 • Rozmanitost přírody,
 • Člověk a jeho zdraví,

Člověk a společnost, která zahrnuje tematické okruhy:

 • Historie našeho národa,
 • Člověk ve společnosti,
 • Poznatky o společnosti,
 • Péče o občana,

vzdělávací oblast Člověk a příroda, která obsahuje:

 • základní poznatky z fyziky
 • základní poznatky z chemie,
 • základní poznatky z přírodopisu,
 • základní poznatky ze zeměpisu,

vzdělávací oblast Člověk a zdraví a její vzdělávací obor Výchova ke zdraví, který obsahuje zajímavé očekávané výstupy.

Cílová skupina respondentů byla blíže specifikována pedagogy pracující v základní škole speciální, kteří byli zapojeni do Výzvy 51 v minulém školním roce 2014/2015 a kteří byli vybaveni mobilními dotykovými zařízeními, tedy tablety, a konkrétně tablety iPad. Dotazníkové šetření proběhlo online. Odpovědělo 118 pedagogů. Zajímaly mě tyto otázky:

 1. Považujete aktuální dostupné učební materiály (ty, které se dají koupit v nakladatelstvích) za dostačující pro své žáky?
 2. Pokud Vám dostupné materiály v nakladalstvích nestačí, kompenzujete si jejich omezenou nabídku?
 3. Do jaké/jakých vzdělávací oblasti nejčastěji?
 4. Jakým způsobem tato kompenzace probíhá?
 5. Pokud používáte tablet, využíváte pak aplikace…?

Data, která jsem tímto dílčím dotazníkovým šetřením vyhodnotil pomocí Google Form (2). Již nyní můžu říct, že tablety neslouží jen ke konzumaci aktivního obsahu, ale pedagogové je opravdu využívají při své výuce a dokonce jimi nahrazují to, co jim chybí.

Snímek obrazovky 2016-01-23 v 13.22.51

Snímek obrazovky 2016-01-23 v 14.15.10

Snímek obrazovky 2016-01-23 v 14.14.04

Snímek obrazovky 2016-01-23 v 13.15.15  Snímek obrazovky 2016-01-23 v 13.16.50

 

Je patrno, že speciální pedagogové hodnotí aktuální dostupné, tištěné, výukové materiály jako NEDOSTAČUJÍCÍ. Výsledná tabulka hovoří jasně. Je tedy zcela namístě, že je potřeba takové materiály kompenzovat. Kompenzace probíhá ve školách různýni způsoby. Speciální pedagogové kompenzují nejvíce tam, kde tištěné materiály nejsou (viz. vzdělávací oblast Člověk a společnost), ale také tam, kde jsou (viz. vzdělávací oblast Jazyková komunikace – odtud se můžeme domnívat, že materiály, které jsou dostupné, jsou nedostačující). Co je ovšem potěšující zprávou, je výsledek otázky číslo 4 – jakým způsobem? Ano. Tabletem. Tablet jde do popředí před počítače. Je tedy patrné, že tablet iPad v základní škole našel své uplatnění a zdá se, že uplatnění AKTIVNÍ. Nyní můžeme odpovědět na otázku z úvodu. iPad jsem si vybrali, protože nám je schopen vykompenzovat chybějící portfolio učebního materiálu. Samozřejmě za splnění určitých podmínek.

O tom, za jakých podmínek, jaké portfolio aplikací, třeba zase příště…

 

(1) Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 110 s. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>. ISBN 978-80-87000-25-0.

(2) https://www.google.com/forms/about/

 

Translate »